www.sevenrays.cz
 
Občanské sdružení Sedm paprsků

galerie

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

poskytovatel dotace                                       administrator dotace

Pestrý (Barevný) svět - Colourful World 

Film Přesídlenci uveden Českou televizí
V premiéře na televizní obrazovce se film Přesídlenci představil 23.6.2010 ve 22.45 na televiznim programu CT2. Padesáti sedmi minutový dokument přibližuje zkušenosti cizinců žijících v České republice a nahlíží do života Čechů v zahraničí.

Dokumentární film Přesídlenci

 

Projekt je zaměřen na rozvoj multikulturního prostředí, tj. na zlepšení vnímání etnicky národnostně odlišných jednotlivců i skupin majoritní českou společností.

Cílem projektu je přispět ku zlepšování komunikace mezi odlišnými etnickými a národnostními komunitami a většinovou společností, a to na celostátní úrovni, která povede k větší vzájemné otevřenosti a propojenosti komunit žijících na stejném území. Cílem je také oboustranné poznání, nastolení důvěry, zvýšení komfortu a bezpečného soužití národnostně a etnicky odlišných skupin a příslušníků většinové společnosti.

 

Etnické a národnostní menšiny a cizinci pociťují v České republice celou řadu omezení – jak v přístupu ke vzdělání, na trh práce, ale i k volnočasovým aktivitám, bydlení, zdravotní péči, tak i v prostém mezilidském kontaktu na ulici, v obchodě, v práci či ve škole.

Je to zejména v důsledku uzavřenosti české společnosti v posledních desítkách let, její homogennosti a neabsorbování cizích vlivů.

 

Právě ta výše zmíněná omezení pomáhá projekt odbourávat a překonávat, a pomáhá tak české společnosti směřovat k větší otevřenosti a k přijímání odlišností a jinakosti.

 

Cílovými skupinami jsou

 

§         nejširší veřejnost,

§         pedagogové a vychovatelé,

§         žáci posledních ročníků vybraných tříd ZŠ (tj. 8.-9. tříd, tj. ve věku 14-15 let) ve čtyřech krajích, na nichž dokážeme platnost zvolené metodiky, a

§         příslušníci národnostních a etnických komunit a cizinci.

 

Celá česká veřejnost bude moci sledovat mediální výstupy projektu, tj, televizní a rozhlasové pořady a časopisecké články. Vzhledem ke sledovanosti podobných televizních a rozhlasových pořadů odhadujeme velikost cílové skupiny na deset procent populace nad deset let věku, tj. 800,000 lidí. Ćeský dialog sice nemá velkou čtenářskou obec, jeho výhodu ale je, že se k němu mohou čtenáři opakovaně vrátit a naskenovaný článek lze umístit bez problému na internet. Kromě toho existuje také elektronická verze tohoto časopisu.

 

 

Projekt představuje problematiku imigrace ze dvou stran – jednak seznamuje cílové skupiny s osudy českých migrantů ve Skandinávii, jednak přistěhovalců v ČR.

     Současně však chceme umožnit národnostním menšinám, žijících u nás, aby nás prostřednictvím své hudby, tance, zpěvu, národní kuchyně a životních příběhů jednotlivců seznámily se specifikou jejich kultur a s problémy, s nimiž se potýkají v České republice. Souběžně chceme nabízet pohled z druhé strany, tedy na příbězích českých vystěhovalců ve Skandinávii ukázat, jak v době, kdy přišli do neznámé země bez znalosti jazyka, zákonů, bez zázemí rodiny, přátel, spolužáků a bez historie, byli odkázáni nejen na pomoc té které země (jazykové kurzy, ubytování, právní pomoc,atd.), ale především na otevřenost sousedů, spolužáků a spolupracovníků. Bez jejich pomoci by se nedostali tak daleko, jako jsou dnes, v době, kdy nové zemi přinášejí ohromné lidské, odborné i materiální hodnoty, neboť dnes v zemích svého pobytu zaujímají ve svých oborech špičkové postavení, nebo jsou prostě jen „dobrými“ lidmi, dobrými sousedy, přáteli a spoluhráči. Na imigranty v České republice takové přijetí teprve čeká.

 

Tento pohled by měl umožnit české populaci podívat se na problematiku národnostních menšin také z druhé strany, ze strany člověka, který opustil všechny jistoty a začíná svůj život od začátku, ztotožnit se na chvíli s pozicí imigranta a pocítit empatii. Poznat kulturu (hudbu, písně, tance, kuchyni) druhé země znamená také ztratit obavy z odlišnosti, z neznámého, tedy obavy z něčeho, co neznáme a čemu nerozumíme, které jsou obvyklými průvodci odmítání a odporu. Obecný cíl je tedy možno definovat jako vzájemné poznání a důsledkem toho přijetí.